top of page

Absolvent se vyznačuje, kromě klíčových kompetencí, také níže uvedenými odbornými kompetencemi:

- provádí účetní operace podvojného účetnictví;

- provádí jednoduché ekonomické analýzy a ekonomické rozvahy, marketingové analýzy a orientuje se v zásadách managementu

   podniku;

- orientuje se v oblasti trhů – výrobků a služeb, práce a kapitálu;

- orientuje se v subjektech a produktech finančního trhu, činnostech bank a v obchodování

   s cennými papíry;

- zná podstatu a princip podnikání;

- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce;

- orientuje se v tržní ekonomice;

- zná princip tvorby ceny a sestavuje kalkulace ceny výrobků a služeb;

- umí vypočítat daňovou povinnost jednotlivých daní daňové soustavy ČR;

- umí vést obchodní jednání, provádět a zajišťovat nákup a prodej zboží a služeb,

- vyhotovuje písemnosti v normalizované úpravě,

- provádí průzkum trhu včetně vyhodnocování výsledků, využívá marketingové nástroje

   k prezentaci podniku a jeho produktů,

- uplatňuje poznatky psychologie prodeje, poskytuje následnou péči o zákazníka,

- vede reklamační řízení při dodržování práva spotřebitele,

- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy;

- organizuje systém managementu kvality a uplatňuje principy řízení procesů;

- aplikuje techniky zlepšování kvality, dosahuje kvality v logistice, při prodeji a poprodejních službách;

- využívá znalostí základních měřících metod a technik, zajišťuje kontrolu procesů a produktů;

- monitoruje a měří procesy a produkty, sbírá data a analyzuje údaje.

bottom of page