top of page

Uplatnění absolventa oboru Technické lyceum

 

Absolvent studijního oboru je připraven především ke studiu na vysokých školách technického zaměření. Na základe získaných odborných kompetencí je rovněž uplatnitelný pro přímý vstup na trh práce, včetně dovednosti komunikovat ve dvou cizích jazycích. Na trhu práce se uplatní na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, na pracovních pozicích vyžadujících obecné technické vzdělání a dovednost technické komunikace, využívání CAD systému, znalost základních poznatku z ekonomiky,

řízení, pracovního práva a managementu.

Absolvent se vyznačuje, kromě klíčových kompetencí, také níže uvedenými odbornými kompetencemi:

 

-       zná význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru;

-       získá vhled do technických oborů

-       má představu o obsahu vysokoškolského studia;

-       ovládá metody vědecké práce a řešení technických problémů;

-       aplikuje matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost, umí je zdůvodnit a obhájit zvolené řešení;

-       zpracovává data získaná z pozorování, experimentů a měření;

-       tvoří správný názor o technické proveditelnosti záměru;

-       efektivně pracuje s IT;

-       řeší jednodušší programátorské úlohy;

-       tvoří webové stránky;

-       používá grafickou komunikaci;

-       uplatňuje získané představy o principech moderního designu;

-       využívá jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí;

-       rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických a administrativních aspektech soukromého podnikání;

-       uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace.

bottom of page