top of page

Absolvent se vyznačuje těmito základními odbornými kompetencemi :

 

- čte a vytváří technické výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata aj. produkty grafické technické komunikace s využitím CAD systému

- navrhuje pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály, druhy polotovarů, u kovových materiálů předepisoval jejich tepelné  zpracování

- dimenzuje strojní součásti a konstrukce, kontroloval jejich namáhání a deformace;

- uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace;

- konstruuje jednoduché řezné a tvářecí nástroje, jednoduché přípravky a měřidla;

- zpracovává návrhy jednoduchých strojních mechanizmů sestavených ze standardních prvků;

- navrhuje technologické postupy zhotovení jednodušších součástí s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních  hledisek

- volí vhodný materiál strojních součástí a nástrojů a způsob jeho dalšího zpracování;

- vytváří program pro jednodušší pracovní operace na číslicově řízených strojích;

- navrhuje způsoby a podmínky kontroly jakosti strojních součástí;

- používá měřidla a měřící přístroje a běžné způsoby kontroly a měření;

- provádí zkoušky mechanických vlastností technických materiálů včetně vyhodnocení výsledků uskutečněných měření;

- využívá aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby;

- prezentuje myšlenky a návrhy s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;

- používá metody a způsoby regulace a automatizace ve strojírenské výrobě;

- využívá poznatků z elektrotechniky a elektroniky včetně znalostí základních měřících metod a technik;

- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků;

- zná podstatu a princip podnikání;

- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce;

- orientuje se v tržní ekonomice;

- používá odbornou terminologii.

bottom of page